پرداخت هزینه خدمات و پشتیبانی

توجه: لطفاً پیش از هرگونه پرداخت با واحد مربوطه هماهنگ نمایید و جهت تسریع در خدمات پس از پرداخت، شماره پیگیری را از منوی خدمات مشتریان در اختیار واحد مربوطه قرار دهید.

با سپاس

واحد مالی دوریکوین

مبلغ (تومان):*

نام:*

نام خانوادگی:*

شماره کارت:*

نوع خدمات انجام شده:*

آیا از خدمات دریافتی راضی بوده اید؟:*