فرم پرداخت سفارشات ویژه

توجه:

1) لطفاً پیش از هرگونه پرداخت با واحد مربوطه هماهنگ نمایید و جهت تسریع در خدمات پس از پرداخت، شماره پیگیری را از منوی خدمات مشتریان در اختیار واحد مربوطه قرار دهید.

2) به دستور بانک مرکزی سقف تراکنش مجاز آنلاین 50 میلیون تومان میباشد.

با سپاس

واحد مالی دوریکوین

مبلغ (تومان):*

نام:*

نام خانوادگی:*

شماره تلفن ثابت:*

شماره تلفن همراه:*

شماره کارت واریز کننده:*

کد مرجع سفارش:*

کد ارجاع پرداخت ویژه:*

توضیحات: